About the meaning of the terms autochthonous and authentic in relation to the term «traditional musical instrument»

  • Liliia Pasichniak Candidate in Art Criticism (PhD), Associate Professor, Educational and Scientific Institute of Arts of Precarpathian Vasyl Stefanyk National University, Ivano-Frankivsk (Ukraine); doctoral student of the Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko, Lviv (Ukraine).
Keywords: autochthonous, authentic, folk musical instrument, folk tradition, Carpathian region.

Abstract

In this article the author attempts to clarify the meaning and essence of the terms autochthonous and authentic folk musical instrument, which is of exceptional importance for explaining the process of formation of the national instrumental tradition, in particular its collective forms under consideration, on the example of the musical folk-instrumental culture of the Carpathian folklore tradition. Іn particular, the status of the study of selected issues in recent studies and publications is analyzed; a comparative analysis was carried out of the dictionary definitions of the terms autochthonous and authentic; their semantics is substantiated in defining the term "Ukrainian folk musical instrument". Significant contribution to the study of the problem theoretical understanding of the semantics of the terms "autochthonous" and "authentic" in the definition of "Ukrainian folk musical instrument" became the works of V.Dutchak, I.Zinkіv, M.Imkhanitsky, I. Matsievsky, Ya. Pavliv, M. Stankiewich, N. Suprun-Yaremko, M. Khay, L. Cherkasky, B. Yaremko. The term "autochthonous" is explained as a local, indigenous one, which makes it possible to distinguish those traditional instruments that originated in the studied territory and became important in the creation of folk-instrumental culture of the ethnic groups of the Carpathian region. Also autochthonous are those instruments (archeological "fossils" and those preserved in Ukrainian "musical" iconography) that have existed since ancient times in our country. The main criteria of "authentic" determine the originality and rootedness of folk musical instruments in this territory. In our opinion, the terms "autochthonous" and "authentic" are fundamental in defining the concept of "Ukrainian folk musical instrument". After all, nowadays, academic folk instruments function in the musical educational institutions of Ukraine and, at the same time, in the national environment to perform traditional music.

References

1. Avtokhtonnist (material Vikipedii) [Avtokhtonnist (material Vikipedio)], URL: https://uk.wikipedia.org /wiki
2. Busel, V.T. (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A big explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun». 1440 p. [in Ukrainian].
3. Humeniuk, A. (1967). Ukrainski narodni muzychni instrumenty [The Ukrainian folk musical instruments]. Kyiv : Naukova dumka. 244 p. [in Ukrainian].
4. Dutchak, V. (2019). Narodno-instrumentalne mystetstvo na pohranychchi Ukrainy ta krain Yevropy: tradytsiia, innovatsiia, vzaiemovplyvy [Folk-instrumental art at the border of Ukraine and European countries: tradition, innovation, mutual influences]. In: Na Pograniczach z odległej i bliskiej przesłości. Studia o stosunkach kulturowych: monografia / Redakcja naukowa: Robert Lipelt [On the Borderland from a distant and close message. Studies on cultural relations: monograph. Vol. XII / Scientific editors: Robert Lipelt]. Sanok: published by the Jan Grodek State Higher Vocational School in Sanok. P. 113–126. [in Polish].
5. Zinkiv, I. (2013). Bandura yak istorychnyi fenomen: monohrafiia [Bandura as a historical phenomenon: a monograph]. Kyiv: IMFE im. M.T. Rylskoho. 448 p. [in Ukrainian].
6. Zinkiv, I. (2018) Pro odyn arkhetyp ukrainskoj muzychnoj kultury: troista muzyka [About one archetype of Ukrainian musical culture: tripartite music]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Muzychne mystetstvo. № 1. P. 6-17. [in Ukrainian].
7. Imkhanytskyi, M. (2002). Istoriya ispolnytelstva na russkikh narodnykh instrumientakh [History of performance on Russian folk instruments:]: Textbook for music universities and colleges. Moscow: Publishing house RAM them. Gnesins. 351 p. [in Russian].
8. Kvitka, K. (1973). K izucheniyu ukrainskoi narodnoi instrumentalnoi muzyki [To the study of Ukrainian folk instrumental music]. In: Izbrannyye trudy: v 2 t. Vol. 2. / Sost. i komment. V.L.Hoshovskoho [Selected works: in 2 vols. Vol. 2. / Compilation and commentary by V.L. Goshovsky]. Moscow: Soviet composer. P. 251–276. [in Russian].
9. Lukaniuk, B. (1995). Instrumentalna muzyka ievrejskoho vesillia na Hutsulschyni [Instrumental music of Jewish wedding in Hutsul region]. Rodovid. Chyslo 2 (11). P. 15–19. [in Ukrainian].
10. Matsiievskyj, I. (2012). Muzychni instrumenty hutsuliv: monohrafiia [Hutsul Musical Instruments: monograph]. Vinnytsia: New Book. 464 p. [in Ukrainian].
11. Matsiyevskyj, I. (2002). «Troista muzyka» (Do pytannia pro tradytsijni instrumentalni ansambli) [Triune music (On the issue of the traditional instrumental ensembles)]. Igor Matsiyevskyj. Ihry i spivholossia. Kontonatsiya. Muzykologichni rozvidky [Games and consonance. Contonation. Musicological research]. Ternopil: Aston. P. 95–111. [in Ukrainian].
12. Matsyevskyj, I. (1987). Osnovnyye problemy i aspekty izucheniya narodnykh muzykalnykh instrumentov i instrumentalnoi muzyki [The main problems and aspects of the study of folk musical instruments and instrumental music]. In: Narodnyye muzykalnyye instrumenty i instrumentalnaya muzyka: Sb. statei y materyalov: v 2 ch. Ch. 1. [Folk musical instruments and instrumental music: Collection of articles and materials: at 2 pm. Pm. 1.]. Moscow: Soviet composer. P. 6–38. [in Russian].
13. Novyj tlumachnyj slovnyk ukrainskoj movy. (2008) : u 3 t. 200000 sliv [New Ukrainian Dictionary of Interpretation]. Kyiv : Vyd-vo «Akonit». T. 1. A–K. 926 p. [in Ukrainian].
14. Pavliv, Ya. (2017). Hutsulskyj skrypal Ivan Sokóliuk – reprezentant tradytsijnoj muzyky sela Brustury (tvorchyj portret narodnoho muzykanta) [Hutsul violinist Ivan Sokolyuk is a representative of the traditional music of the village of Breustury (a creative portrait of a folk musician)]. Desiata konferentsiia doslidnykiv narodnoj muzyky chervono-ruskykh (halytsko-volodymyrskykh) ta sumizhnykh zemel (Lviv, 21-23 kvitnya 2017 roku): Zbirka statej i materialiv na poshanu profesora Bohdana Lukanyuka / Redaktor-uporiadnyk Yu. Rybak. Lvivska natsionalna muzychna akademiya im. M. Lysenka, kafedra muzychnoj folklorystyky; Problemna naukovo-doslidna laboratoriya muzychnoj etnolohij. Lviv. P. 269– 280. [in Ukrainian].
15. Pasichniak, L. (2007). Akademichne narodno-instrumentalne ansambleve mystetstvo Ukrainy XX st.: istoryko-vykonavskyi aspect [Academic folk-instrumental ensemble art of Ukraine of the twentieth century: historical and performing aspect]: dys. … kand. mystetstvoznavstva: spets. 17.00.03 – Muzychne mystetstvo [dissertation of the candidate of art history: specialty 17.00.03 - Musical art]. Lviv. 258 p. [in Ukrainian].
16. Pasichniak, L. (2002). Troista muzyka v narodno-instrumentalnomu mystetstvi Ukrainy ХХ st. [Triple music in folk and instrumental art of Ukraine of the ХХ century.] Mystetstvoznavstvo. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ivano-Frankivsk : Plaj, Vyp. 4. P. 133–144. [in Ukrainian].
17. Pasichniak, L. (2018). Tradytsijna instrumentalna muzychna kultura ukraintsiv povitu Maramuresh (Rumuniia) [Traditional instrumental musical culture of Ukrainians in Maramures County (Romania)]. Aktualni pytanniya humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyj zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redaktory-uporiadnyky V.Ilnytskyj, A.Dushnyj, I.Zymomria]. Drohobych : «Gelvetyka», Vyp. 20. T. 3. P. 30–34. [in Ukrainian].
18. Rybakov, B. (1981). Yazychestvo drevnykh slavian [Paganism of the ancient Slavs]. Moskva : Izd-vo «Nauka». 608 p. [in Russian].
19. Stankevych, M. (2015). Teoriia ramy. Vybrani pratsi z istorii i teorii mystetstva [Frame theory. Selected works on the history and theory of art]. Lviv: VF «Afisha». 167 p. [in Ukrainian].
20. Suprun-Yaremko, N. (2014). Krytyka i bibliohrafiia. Iryna Zinkiv. Bandura yak istorychnyi fenomen: monohrafiia. Kyiv: IMFE im. M.T. Rylskoho, 2013. 448 s. [Criticism and bibliography. Irina Zinkov. Bandura as a historical phenomenon: a monograph. Kyiv: IMF them. M.T. Rylsky, 2013. 448 p.]. In: Zapysky Naukovoho tovarystva im. Shevchenka. T. SSLXVII. Pratsi Muzykoznavchoi komisii [Notes of the Scientific Society. Shevchenko. T. CCLXVII. Proceedings of the Musicological Commission]. Lviv: NTSh u Lvovi, P. 463–469 [in Ukrainian].
21. Suprun-Yaremko, N. (2010). Spetsyfika ukrainskoho narodnoho instrumentalnoho bahatoholossia [Specificity of Ukrainian folk instrumental polyphony]. Suprun-Yaremko. Muzykoznavchi pratsi. Zbirnyk naukovykh statej. Rivne : vydavets O. Zen, P. 354–362. [in Ukrainian].
22. Suchasnyj slovnyk inshomovnykh sliv (2006) [Modern dictionary of foreign words]. Kyiv : Vyd-vo «Dnipro». 789 p. [in Ukrainian].
23. Terenozhkyn, A.I. (1977). Obschestvennyj stroj skyfov [The social system of the Scythians]. Skyfy y sarmaty. Kyev : «Naukova dumka». 232 p. [in Russian].
24. Fabryka-Protska, O. R. (2018). Narodnyi muzychnyi instrumentarii Polshchi ta Ukrainy: sfery pobutuvannia [Folk musical instruments of Poland and Ukraine: domains of life]. In: International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» Stalova Wola, Republic of Poland, 20-21 July 2018. Vol. 4. Stalova Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing». P. 193–196. [in Polish].
25. Khai, M. (2007). Muzychno-instrumentalna kultura ukraintsiv (folklorna tradytsiia): monohrafiia [Musical-instrumental culture of Ukrainians (folk tradition): monograph]. Kyiv; Drohobych: Kolo. 545 p. [in Ukrainian].
26. Khai, M. (1998). Tradytsiini narodni instrumenty ukraintsiv v aspekti suchasnoho suspilno-politychnoho protsesu [Traditional Folk Instruments of Ukrainians in the Aspect of the Modern Socio-Political Process]. In: Problemy etnomuzykolohii: Zbirka naukovykh prats / Uporiad. O. Murzina [Problems of Ethnomusicology: Collection of Scientific Papers / Edited by O. Murzina]. Kyiv. P. 167–179 [in Ukrainian].
27. Kharkava, L., Kharkavyj, R. (2010). Ukrainskyj muzychno-pedahohichnyj slovnyk [Ukrainian music-pedagogical dictionary]: u 2 t. / Vstup. st. R. Kharkavoho. Lviv, T. 1. A–M. 501 p. [in Ukrainian].
28. Cherkaskyi, L. (2003). Ukrainski narodni muzychni instrument [Ukrainian folk music instruments]. Kyiv: Tekhnika. 264 p. [in Ukrainian].
29. Khotkevych, G. (2002). Muzychni instrumenty ukrainskoho narodu [Musical instruments of the Ukrainian people] / Vstup. st. V. Mishalova ta I. Matsiievskoho. Kharkiv : Fond nats.-kult. initsiatyv im. G. Khotkevycha. 288 p. [Reprynt. vyd.]. [in Ukrainian].
30. Yaremko, B. (2003). Etnoinstrumentoznavstvo: navchalnyj posibnyk [Ethnoinstrumentology: a textbook]. Rivne : RDHU. 188 p. [in Ukrainian].
Published
2019-12-01
How to Cite
Pasichniak, L. (2019). About the meaning of the terms autochthonous and authentic in relation to the term «traditional musical instrument». Scientific Collections of the Lviv National Music Academy Named After MV Lysenko, (45), 69-90. https://doi.org/10.33398/2310-0583.2019.45.69.90
Section
СУЧАСНА МУЗИЧНА НАУКА: ІДЕЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ДИСКУРСИ